To runatajs, neapšaubami, prata un bija darijis gan iepriekš, gan iedvesmojoši runaja vel ne vienu reizi vien. Vakara zalumu svetki bija notika Ažu kalna, bet deju starpbridi atkal Ivans uzstajas ar runu par atbrivošanas cinam Latvija. Ivans piedalijas atvalinato karaviru biedribas sasauktaja sapulce Spare jau centralas valdes parstavja goda.

Kaut ari socialdemokratiskas partijas kandidatu saraksts domes velešanam Pec tam es izbraucu uz Arlavas pagastu, kur nodarbojos ar lauksaimniecibu un visu saistibu ar partiju partraucu. Ulmana autoritara apversuma diena Pec nepilna gada atbrivoja, tomer darbu dabut nebija iespejams. Bijušais socialdemokrats stradaja sava saimnieciba, lidz padomju varas laikam atrazdamies policijas uzraudziba. Par pirmo Padomju varas gadu Talsos saglabajies maz dokumentu, tadel pilniba par J. Ivana lomu šaja laika nav iespejams spriest.

Tomer preses publikacijas apliecina – vinš bija viens no galvenajiem jaunas varas ieviesejiem Talsos. Ieva Paldina, ludzot atbrivot J. Ivans, izsakot prieku par stradnieku brivibas atgušanu, apliecinot uzticibu jaunajai valdibai un suminot sabiedrotas Padomju Savienibas armiju. Runataja vardus bieži partrauca sapulcejušos piekrišanas saucieni un suminajumi.

Karaspeka vaditajiem pasniedza sarkanus ziedus, bet gajiena dalibnieki un karaviri apmainijas apsveikuma saucieniem un suminajumiem, nodziedot kopeji Internacionali. Tad gajiens devas talak uz Sukturu kalnu, kur uz nošauto stradnieku cinitaju kapu kopinam nolika vainagus. Ivans, protams, pasakumos piedalijas ari pienakuma del, jo vinu jau julija sakuma iekšlietu ministrs V. Lacis iecela par Talsu pilsetas vecako lidz ar vietnieku Karli Heinrihsonu, valdes locekli Jekabu Rusi.

Izpildkomiteju vareja sazvanit pa talruni 6. Jaunie varasviri nomainija ari citas amatpersonas. Revizijas komisija K. Kundzina, J. Dosberga un J. Odzina vieta iecela Fr. Volfu, Z. Berkovicu un Š. Pirmas nelikumigas velešanas svešas armijas klatbutne notika jau Parkapjot Saeimas velešanu likumu, izsludinatas tikai paris nedelas iepriekš, tadel nebija iespejams noorganizet veletaju tikšanas.

Vina par krustojumu drazusies turp un jutusi, ka automašina ielust ledu.

Aprinka velešanu komisija A. Share on linkedin LinkedIn. Share on whatsapp WhatsApp. Latvijas daba mainas, gadu desmitu gaita noteikti. Vina par krustojumu drazusies turp un jutusi, ka automašina ielust ledu. Automašinai iegrimstot udeni dzilak par metru, durvis iesprudušas, tapec vina spiedusi uz skanu signalu un saukusi pec palidzibas.

Tomer Ohaio štata Marionas kapsetas austrumu sturi ir kapa piemineklis, kurš tiešam kustas.

Troksnis pieversis Džordža Teilora un vina pusaugu dela uzmanibu, un vini palidzejuši ledus sagustitajai autobraucejai un bernam, kurš aivien vel turejies pie ledus. Jaunais Teilors atri pakeris rokas kadu deli, lai izglabtu Kerolu Šisu. Dzivais piemineklis Protams, ir pieminekli, kas rada satraucošu, aizkustinošu vai “kustigu” iespaidu. Tomer Ohaio štata Marionas kapsetas austrumu sturi ir kapa piemineklis, kurš tiešam kustas. Un neviens nezina, ka vai kapec tas notiek.

Smaila, balta granita kolonna, kas stav uz lielas, melnas granita lodes, iezime Carlza Mcrcenda un sešu vina radinieku kapavietu. Kapa piemineklis tika uzstadits Šaja laika kads stradnieks pamanija, ka smaga, melna lode uz pieminekla ir paivietojusies par dažiem centimetriem. Tadejadi pieminekla pamatne, lodes sakotneja savienojuma vieta ar pamatni, bija atklajies raupjš virsmas laukums.

Ja ši notikuma vaininieki butu kadi prata jukuši jokdari, tad viniem noteikti butu bijuši nepieciešami specigi darbariki un milzu speks. Ta ka lode sver vairakus simtus marcinu, tad vajadzetu izmantot koka kilus un noteiktus darbarikus, lai to vispar varetu izkustinat no vietas. Kapsetas darbinieki negribeja pielaut, lai kads velreiz darbotos pie Mercendu kapa.

Tapec vini ar svina cementu nostiprinaja lodi tas agrakaja vieta uz pamatnes. Tacu pec diviem menešiem melna lode atkal bija izkustejusies. Šoreiz ta atradas 25 centimetru attaluma no vietas, kur tai faktiski vajadzetu atrasties. Zinatnieki un amatieri petnieki, to skaita ari geologs, piedavaja dažadus izskaidrojumus, tacu neviena no šim teorijam nebija isti piemerota. Tiek apgalvots, ka smaga, melna lode vel arvien turpina kusteties – ta.

Spoku kugi un iznicinatajs Kara ilotes iznicinatajs Kerinison jura sastapas ar diviem tiešam spocigiem kugiem – un abas tikšanas reizes tika citigi registretas iznicinataja kuga žurnala. Pirmais atgadijums notika Bija tik bieza migla, ka komanda, lai neuzskrietu sekli pie Faralonu salam, vareja orienteties vienigi pec radaru atteliem.

Tacu daži jurnieki, kas staveja sardzes posteni, un kads virs, varda Džeks Korncliuss, biezaja migla pamanija kaut ko tadu, ko vispar nebija fiksejis radars: kadu senlaicigu divmastu burinieku bez apkalpes, kas dažu metru attaluma pagaja garam Kennison pakalgalam. Viri sauca komandu, lai paraditu divaino spoku kugi. Tomer pec dažam sekundem tas bija pazudis. Neskatoties uz to, sardzes postena un Džeka Komeliusa sniegtais savada kuga apraksts pilniba saskaneja.

Nakama gada pavasari Kennison gaja apmeram kilometru attaluma paraleli Sandjego piekrastei. Kuga žurnala minets, ka jura bijusi mieriga un naksnigas debesis gluži skaidras. Matraci pec izmeriem x 90x x 80x x Nestandarta izmeri. Matraci pec cietibas Cieti matraci Videjas cietibas matraci Miksti matraci. Matraci pec tipa Lateksa matraci Atsperu matraci Viskoelastana matraci Putu poliuretana matraci. Izvelieties, Jums piemerotu matraca izmeru!

Cik ciets matracis Jums bus erts?

Divans Juta. Komfortabli matraci. Latvija ražota prece Matraca cenas skatieties piedavajumus katram modelim Tabulas ir uzraditas cenas ar atlaidem noteiktiem matracu izmeriem. Elpojošs matracis – pareizs miktroklimats Matracis ir radits, izmantojot modernakas tehnologijas un augstvertigakos materialus. Matracis saglaba savu formu Pateicoties sturu stiprinajumiem, matracis saglaba savu formu. Atsperu bloks komfortablam miegam Matraci katra spiraliska atspere atrodas sava kabatina.

Posted on Posted in Hobiji